Orthodox Christendom

Orthodox Godsdienstonderricht in de Vlamse en de Franse Gemeenschap

Met ingang van 1 september 1989 wordt orthodoxe godsdienstles gegeven in de Vlaamse Gemeenschap en,met ingang van 1 september 1997 in de Franse Gemeenschap en dit in de officiele scholen (te weten het gemeenschapsonderwijs, het provinciaal-, gemeentelijke- en stedelijke onderwijs).

Het is belangrijk dat wij als orthodoxe ouders gebruik maken van deze unieke kans, om onze kinderen in te wijden in de leer en het leven van onze Kerk met ondermeer haar liturgie, spiritualiteit, traditie, kunst en cultuur. Het is evenzeer belangrijk om hen in te wijden in het respect en het openstaan voor de andere levensbeschouwingen. Wij leven in een multiculturele samenleving waar meerdere godsdiensten en overtuigingen naast elkaar bestaan. Zo bouwen wij mee aan een actief pluralisme, een wederzijds begrijpen en aanvaarden van de andere in zijn anders-zijn.

Bij het begin van ieder schooljaar en dit tijdens de eerste week van september, biedt de school u een keuzeformulier aan waarop u uw godsdienstkeuze vermeldt.

KEUZEFORMULIER GODSDIENST-ZEDENLEER

- Bij elke inschrijving van een leerling in een officiele lagere of secundaire school moet u een keuze maken tussen een van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer. (1)

- Dit formulier moet, volledig ingevuld en ondertekend, binnen de acht kalenderdagen na de inschrijving of binnen de acht kalenderdagen na de eerste schooldag van september ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de directie.

- Bij het begin van elk schooljaar en bij elke schoolverandering in de loop van een schooljaar naar een officiele school kan u deze keuze wijzigen. U vraagt dan een nieuw keuzeformulier aan.

- U bent volledig vrij in uw keuze. Niemand mag argumenten gebruiken of druk uitoefenen om uw keuze te beinvloeden. Pogingen om uw keuze te beinvloeden kan u melden aan:

Coordinerend inspecteur-generaal, Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Naam en adres van de school:
Ik, die teken, (naam + voornaam), ouder van ... leerling van (klas / leerjaar / studierichting), kies onderricht in

O anglicaanse godsdienst
O niet-confessionele zedenleer
O islamitische godsdienst
X orthodoxe godsdienst
O israelitische godsdienst
O protestantse godsdienst
O katholieke godsdienst

Plaats en datum + Handtekening

Dit onderwijs is niet beperkt tot orthodoxe kinderen alleen. Bekwame orthodoxe lesgevers staan ter beschikking om naar de school van uw kind te komen. Aarzel niet om van hun diensten gebruik te maken. Indien u bij de inschrijving enige aarzeling ervaart vanwege de school, contacteer de inspectie (adres hieronder).

Dit orthodox onderwijs wordt ingericht door het Ministerie van de Vlaamse en Franse Gemeenschap, Departement Onderwijs, en door de Erkende Orthodoxe Instantie onder voorzitterschap van Metropoliet Panteleimon, Aartsbisschop voor de Benelux.

Voor alle inlichtingen, contacteer:

De Erkende Instantie : Metropoliet Panteleimon, Charbolaan 71, 1040 Brussel.

De inspectie-begeleiding voor de Vlaamse Gemeenschap:
priester Dominique Verbeke
Gravin Johannastraat 33, 9000 Gent
gsm 0475-216-150
telefoon en fax : 09-225-47-18
e-mail: verbekedominique@hotmail.com

De inspectie-begeleiding voor de Franse Gemeenschap
priester Christophe d'Aloisio
Avenue du Parc 126, 1190 Brussel
telephone 0477/584130
telecopieur 02-640-15-96
e-mail: enseignement@orthodoxie.be

www.orthodoxonderwijs.be